• Nederlands
  • Français

Leeg

Totaal: €0,00 

ALSSHOP

Steun het onderzoek naar ALS

Algemene Voorwaarden

VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE met identificatienummer 9897/95, statutaire zetel gevestigd in de Kapucijnenvoer 33 / B 1, te 3000 Leuven – tel. +32(0)16/23.95.82, fax +32(0)16/29.98.65, e-mail info@alsliga.be en BTW-nummer BE 0455.335.321.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Toepasselijkheid voorwaarden

Alle producten verkocht via de ALSSHOP dienen tot het verwerven van naamsbekendheid en het meer zichtbaar maken van de ALS Liga binnen het straatbeeld en bij de publieke opinie. De verkoop is dan ook geenszins winstgevend bedoeld.

Het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

2) Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Definitieve verkoopovereenkomst

Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de koper en VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE van zodra VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE de bestelling van de koper ontvangen heeft. De koper ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging via e-mail. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de koper van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de koper n.a.v. de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres, spamfilter, …). Gelieve bij problemen contact op te nemen via +32(0)16/23.95.82 of info@alsliga.be

2.2 Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, en behalve in de gevallen opgesomd hieronder (en in artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht), heeft de koper het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, volgens onderstaande modaliteiten:

a. Herroepingsrecht: De koper heeft het recht VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

b. Uitoefening van de herroeping: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de koper om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

c. Gevolgen van de herroeping: Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE terug. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE heeft medegedeeld, aan VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE terug te zenden of te overhandigen. De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper. De producten moeten volledig en onbeschadigd worden teruggestuurd naar het adres op de doos of op de envelop vermeld, en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor zover de koper dus nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE zich uitdrukkelijk het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

2.3. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE streeft er naar beste vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

2.4. De levering gebeurt zowel op het grondgebied van België als in het buitenland. Voor een levering in het buitenland verschillen de tarieven echter van de elders gehanteerde tarieven.

3) Prijzen & betaling

3.1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

3.2. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren.

3.3. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

3.4. Voor alle aankopen accepteert VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE betalingen per kredietkaart, debetkaart, alsook via bankoverschrijving. Indien de koper kiest voor betaling per kredietkaart, geeft hij VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van de bestelling te controleren of de betreffende kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor de aankoop te reserveren. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling.

3.5. Voor schilderijen, pentekeningen en aquarellen geldt een aparte regelgeving. Deze producten worden per opbod verkocht. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE vermeldt een richtprijs, de koper kan zelf ingeven welk bedrag hij wenst te betalen. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE neemt dit bod in overweging, waarna een van haar medewerkers de koper zal contacteren voor het verdere verloop van zijn bestelling. Nadat een bod aanvaard is worden de verzendkosten meegedeeld.

4) Levering

4.1. Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.

4.2. De opgave van termijnen in verband met de levering is slechts indicatief. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

5) Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE totdat zij volledig werden betaald.

6) Klachten & garantie

6.1. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de koper dit product terugsturen naar VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 2.2., zijnde binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de koper een nieuw of het juiste product toesturen. De koper betaalt dan geen bijkomende verzendkosten hiervoor.

6.2. De klant geniet bij de aankoop van een of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de koper niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De koper zal VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

6.3. Voor eender welke klacht of vraag kan de koper VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE contacteren via de gegevens vermeld onderaan deze voorwaarden. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE zal haar beste middelen aanwenden om klachten of vragen binnen de 10 werkdagen te behandelen.

7) Verlies of diefstal

7.1. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant. De klant zal elke niet-levering aan VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE evenwel melden binnen een termijn van 14 werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de koper de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via info@alsliga.be of telefonisch via +32(0)16/23.95.82. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

7.2. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan.

8) Overmacht

8.1. VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

9) Diversen

9.1. De nietigheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

9.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

9.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

10) Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel behoren.

11) Adresgegevens

VZW ALS LIGA BELGIË – LIGUE SLA BELGIQUE
Kapucijnenvoer 33 / B 1
3000 Leuven
tel. +32(0)16/23.95.82
fax +32(0)16/29.98.65
e-mail info@alsliga.be
Ondernemingsnummer BE 0455.335.321.